Číslo účtu: 199677376/0300
Středa 27. 10. 2021 Podzim. Měsíc ubývá.   V novu bude 4. 11. 2021
Pravidla a přihlašování
Aktuality
Životospráva
Zdravá společnost
Silné myšlenky
Nejméně čtené
Nejčtenější
Ankety
Zdravá zahrada
Poradna
Intimnosti
Léčivky 


Centrum adaptační životosprávy, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost je ze zákona povinna využít dosaženého zisku výhradně k realizaci hlavní činnosti, k níž byla založena. Vylučuje se, aby společnost rozdělila dosažený zisk mezi své zástupce nebo zaměstnance.

Informace o obecně prospěšné společnosti

Společnost byla založena dne 24. září 2005 a do rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Hradci Králové zaregistrována dne 4. 11. 2005. Rejstříkové údaje: oddíl O, vložka 118.

Posláním společnosti je získávat, shromažďovat a dále předávat informace o životosprávě a prevenci nemocí. Impulsem k jejímu založení se stala skutečnost, že běžně šířené informace o životosprávě jsou často nedostatečné nebo komerčně zkreslené. Společnost se proto zasazuje, aby veřejně šířené informace o životosprávě byly pravdivé a ověřené.

Význam slova životospráva

Slovo „životospráva“ je v současné době řídce užíváno. Nahradila je slova „užít si, vychutnat, dát si, dělat si po svém, žít snadno, být v pohodě“.

Zmíněná slova přesvědčují, že současný člověk žije pod tíhou vnějších manipulačních mechanismů, které jej plně zbavují vlastních rozhodnutí. Aby získal alespoň zdání, že myslí a rozhoduje svobodně, proto je ze všech stran bombardován pobídkami, aby si užil, vychutnal život, dal si rozkoš, byl v pohodě atd.

Avšak libovůle v požitcích, přestože představuje odškodné za živoření pod tlakem informačního násilí, nevede k adaptaci, nýbrž naopak k dalšímu a hlubšímu narušení přirozené interakce mezi člověkem a prostředím.

Libovůle je cestou k odloučenosti, citovému strádání, osamělosti. Na jejím konci se projeví neschopnost žít v přirozených sociálních a klimatických podmínkách. Z člověka se stane dálkově ovládaný robot, jenž spolehlivě plní požadavky postfeudálního společenského pořádku. Pracuje, kupuje, konzumuje, dívá se na televizi, chodí volit. Jinými slovy užívá si, vychutnává život, dává si rozkoš, je v pohodě.

Životospráva není jen výživa, nýbrž komplexní soubor životních pravidel, jejichž dodržování prospívá nejen člověku, ale též ostatním bytostem v životním prostředí.

Ve starší literatuře se vyskytuje slovo eubiotika, jehož význam je shodný. Životospráva svým obsahem dobře odpovídá tomu, co je ve východních naukách označováno jako šlechtění povahy a života. Nuže, pane vrchní, jednu životosprávu!

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti je správní rada.

Financování obecně prospěšné činnosti

Společnost je nestátní neziskovou organizací, proto zdroji jejího financování jsou dotace, granty, příspěvky a dary od právnických nebo fyzických osob.

Zdroji financování jsou dotace a granty ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí nebo jiných územních orgánů, ze státního fondu, z nadací a nadačních fondů.

Dalšími zdroji jsou přijaté dary a dědictví od právnických nebo fyzických osob z ČR a zahraničí. Dále příjmy z vlastní činnosti, zisky z minulých období, platby klientů, prodej služeb a fondy obecně prospěšné společnosti.

Obrázky ze života společnosti

Televizní štáb ČT2 v CAŽ, o. p. s., při natáčení dokumentu pro pořad Kosmopolis. Dalajlama se usmívá, dílo se podaří.

Strávníci CAŽ, o. p. s., při adaptačním vaření v Bělé u Jevíčka. Jak velký hlad, tak velká miska.

Statut

(Tlačítko pro otevření Statutu)

Výroční zpráva 2005

(Tlačítko pro otevření zprávy)Kontaktní adresa: centos.cz. Mobil: 777986391. Skype: vladimir777986391. Další publikování nebo
jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv zakázáno.
© CAŽ, o.p.s., autorky a autoři článků, 2006-2011. Nezávislé sledování návštěvnosti: